Меню
Количка

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW.MARTINES.COFFEE

Внимателно прочетете настоящите Общи условия, преди да използвате уеб сайта!
Ако използвате  уеб сайта www.martines.coffeeи www.kafenaedro.com  се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.
В случай, че  НЕ ПРИЕМАТЕ настоящите условия, не използвайте услугите на  уеб сайта!


Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Мартинес“ ЕООД, ЕИК 131519268, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, бул. „П.Ю.Тодоров” бл.1, вх.Б ап.37, адрес на дейността: гр. София, ул. „Чепинско шосе“ №15, тел: 0898593630, имейл info@kafenaedro.com / info@martines.coffee, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия www.martines.coffee, наричана по-долу за краткост САЙТ.


1. Условия за използване на Сайта
Информационните услуги на Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани".


Доставчикът не носи отговорност за точността на публикуваната информация.


Доставчикът не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.


Доставчикът не носи отговорност в случай, че при използването на Сайта или на материали от него за Потебителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя.


Оn-line системата за покупки през Сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокооборота е възможно определени артикули и аксесоари към тях да бъдат изчерпани при подаване на заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени. При всички случаи, Потребителят ще бъде уведомен за промените и ще му бъдат предоставени алтернативни предложения.
Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др.подобни) на направена поръчка чрез Оn-line системата да бъдат променени, като Сайтът се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до 2 работни дни след момента на изпращането на Потребителя на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.


За да използва услугите на Сайта, Потребителят следва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Сайтът не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването му, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя.


При регистрацията на Сайта Потребителят е длъжен да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма.


Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.
Потребителят получава информация чрез предоставените начини за контакт за продукти и услуги на Сайта, като в случай, че не желае да получава такава информация, потребителят следва изрично да откаже получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на Сайта. Натискането на бутона “ПОРЪЧАЙТЕ” се счита за израз на съгласие с посочените условия за ползване на електронния магазин.


Доставчикът има право да променя настоящите условия по всяко време, като е длъжен да уведоми потребителя за всяко изменение в общите условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, потребителят може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия. Потребителят упражнява правото си посочено в предходното изречение като изпраща до търговеца писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението.


2. Защита на личните данни
Доставчикът е администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
Предоставените от Потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
Доставчикътобработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изчрино съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, Доставчикътняма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.


Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от „Мартинес” ЕООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.


3. Авторски права и ограничения свързани с тях
Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта, за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на www.martines.coffee и www.kafenaedro.com или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт, да бъдат копирани, публично разпространявани и/или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите.
Доставчикът си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между martines.coffee и лицето, публикуващо информацията.


Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга, предоставена от martines.coffee  и по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат.
www.martines.coffee и www.kafenaedro не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията, публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.


4. Представяни стоки и услуги на Сайта
Всички, посочени на сайта цени, са в български лева или евро или щатски долари, в зависимост от предпочитаната от Потребителя валута и с включен ДДС. При промяна на валутния курс и неговото несъответствие,Доставчикът не носи отговорност и си запазва правото да промени цената, спярямо актуалните й стойности, като се задължава да уведоми Потребителя в най-кратък срок за настъпилата промяна, спрямо неговата поръчка. В случай, че стоката има няколко модификации, на Сайта са посочени цените за всяка от модификациите.


Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.
Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки, преди доставката им, за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти.


Част от информацията, публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.
5. Закупуване на стока и/или услуга от Сайта
Потребителят има право да поръчва всички стоки и/или услуги, посочени в Сайта. При извършване на поръчката, Потребителят има право да избере вида, марката, опциите и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.


По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.


При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с Доставчиказа покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на Доставчика, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта.


Доставчикът има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена, освен в случаите, когато се отнася за различна от български лев валута. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена Доставчикът има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.


6. Заплащане на закупени стоки и услуги
Плащането може да бъде извършено:
6.1. С банков превод, като сумата за поръчката трябва да бъде преведена по банковата сметка на Доставчика, преди поръчаните продукти да напуснат склада.


6.2. При заплащане в брой, с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и/или услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката, пълната стойност на потвърдената поръчка на Доставчика или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока или услуга

.
6.3. Чрез кредитна/дебитна карта през виртуален ПОС терминал.
В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Доставчикът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към Доставчик се приема като международно плащане от някои банки в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции банките имат право да начисляват допълнителни такси. Същото важи и за трансакциите, при които Доставчик прави към клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на накакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Потребителя. Затова Доставчикът препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он лайн плащания или такива чрез банка за стоки, продавани от Доставчика. Данните за платежните карти на Потребителя няма да бъдат достъпни за Доставчика, нито ще бъдат съхранявани от него, а само от издателя на съответната платежна карта или от друг субект, упълномощен да предоставя услуги за съхранение на идентификационни данни на картата.


7. Доставка на закупени стоки
Срокът за доставка на заявените стоки или услуги, за които е получено плащане, до посочения от Потребителя адрес е до 3 (два) работни дни, след потвърждаване на поръчката и получаването на плащането от Доставчика. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което Потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на Доставчика.


Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. Доставчикът си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите. С предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката, Доставчикът може да удължава сроковете за доставка и с повече от 7 (седем) дни.


Цената за доставката е отделна от цената на доставяната стока или услуга и размерът й се определя при потвърждаване на поръчката.
При получаване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, нарушена цялост на опаковката и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на представител на Доставчик, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява  Доставчика.


При установяване на външни видими дефекти на доставена стока, за които е подписан протокол за щети, Доставчикът е длъжен да подмени стоката с нова, като разходите за връщане и повторното й изпращане на Потребителя са за сметка на Доставчика.


При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за въшни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не се удовлетворяват.


8. Отказ от закупена стока
В срок до 14 (четиринадесет) дни от получаването на стока, която е с ненарушен търговски вид и опаковка, а в случай на договор за услуга – от сключването на договора, Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи неустойка и без да дължи каквито и било разходи, с изключение на разходите по чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите.
За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Доставчика недвусмислено за решението си да се откаже от договора, като изпрати съобщение на адреса на управление на „Мартинес” ЕООД в горепосочения срок.


Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.


Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора.
ВНИМАНИЕ: Правото на отказ от договора от страна на Потребителя НЕ СЕ прилага за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им.9. Други
Доставчикът  си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и услуги, както и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.


Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line на Сайта, чрез формата за въпроси и запитвания или чрез сътрудник от отдел On-line на тел: 0898593630, в рамките на работното време: от 8:00 до 16:00 часа, от понеделник до петък.


При използване на Сайта, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.


С натискане (кликване) на всеки един обект, линк или бутон на сайта, потребителят се съгласява с условияta за използване услугите на Сайта, съдържащи се в настоящите Общи условия и се счита, че е запознат с тях, приема ги и се задължава да ги спазва.